Könyvtárhasználati szabályzat, szolgáltatások

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzata

Nyitva tartási rend:
Hétfő:             zárva
Kedd:               9.00 – 16.00 óráig
Szerda:          13.00 – 19.00 óráig
Csütörtök:       9.00 – 16.00 óráig
Péntek:         13.00 – 18.00 óráig
Szombat:      09.00 – 12.00 óráig

A szombati nyitva tartás, szeptember 01-től a tanítási időszak alatt érvényes.

2. Gyűjteményrészek

2.1. Fő gyűjteményrészek
– Felnőtt könyvtár,
– Gyermek könyvtár,
– Helyismereti gyűjtemény

2.2. Különgyűjtemények
– Német nemzetiségi gyűjtemény

3. A könyvtár használói

A könyvtár mindenki számára nyitott közösségi tér. Biztosítja, hogy bárki szabadon korlátozás nélkül minden nyilvánosságra kerülő információhoz, szellemi alkotáshoz hozzá férjen. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy.

4. A könyvtárhasználat térítésmentes feltételei és esetei

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § alapján a következő alapszolgáltatások illetik meg ingyenesen,

4.1. Beiratkozáshoz nem kötött könyvtárhasználati lehetőségek

– könyvtári rendezvények látogatása
– iskolai könyvtárlátogatás
– könyvtári tájékoztatás igénybe vétele
– információ kérés könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

4.2. Beiratkozáshoz kötött, de beiratkozási díj nélküli könyvtári szolgáltatások

– a könyvtár látogatása,
– a könyvtári állomány helyben használata (kivéve a raktárban található
dokumentumokat).
– az állományfeltáró eszközök használata
– folyóiratok helyben olvasása

5. A térítéses könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei

Az előző pontban felsoroltakon kívüli a könyvtári szolgáltatások térítés mellett könyvtári tagsággal vehetőek igénybe.
A könyvtár az 1997. évi CXL. tv.57. § (1) alapján regisztrálja a beiratkozót.

5.1. Beiratkozás, regisztráció

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazolása mellett minden magyar és külföldi állampolgár.
A beiratkozáshoz személyi igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány és lakcím kártya szükséges

Külföldi állampolgár regisztrálásához, ill. beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához egy 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó a beiratkozáskor a nyilvántartás céljából a 5.3. pontban felsorolt személyes adatait közli és igazolja, illetve az azokban bekövetkezett változásokat a későbbiekben kötelezően bejelenti.

Beiratkozáskor a könyvtár használati szabályzatát az „ Olvasói Nyilatkozat” aláírásával fogadja el az olvasó. A könyvtár használatból eredő jogviták rendezésére a hatályos magyar jogot kell alkalmazni, aláírásával elfogadja a magyar bíróság kizárólagos joghatóságát.

5.2. A könyvtárba való beiratkozás

A könyvtárba való beiratkozással szerezhető könyvtári tagság. A tagság egy évre szól. A beiratkozástól számított öt évig az olvasót regisztrált tagnak tekintjük.
Beiratkozni, csak az esetleges korábbi dokumentum és pénztartozás után lehet
.
Beiratkozáskor minden olvasó OLVASÓJEGY-et kap, ami több évre szól.
Az olvasójegyet meg kell őrizni.
Az elveszett olvasó jegyet jelezni kell a könyvtárosnak.
Az elvesztésből származó károk, esetleges visszaélések az olvasót terhelik.
Könyvet csak olvasójegyre kölcsönzünk, egy alkalommal legfeljebb hat kötetet

A könyvtár a személyi adatok védelméről, az erre vonatkozó jogszabályok- EU 2016/679 rendelet a természetes személyeknek az adatok kezelésének védelméről, és ezen adatok áramlásáról illetve a 2011. évi CXII tv. információs önrendelkezési jogról és információszabadság – alapján gondoskodik.
Az olvasói adatokat a beiratkozástól számított öt évig az adatkezelési szabályzatnak megfelelőn őrizzük.

5.3. Beiratkozás adatai:

A beiratkozásnál ki kell tölteni az olvasói, és az adatkezelési nyilatkozatot.
A 14 éven aluli gyermek részére a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik az
” Olvasói Nyilatkozat 14 év alatti beiratkozók részére ” és
” Adatkezelési Nyilatkozat Gyerekek részére” c. nyomtatványon a gyermek adatainak az EU 2016/679.az. általános adatvédelmi rendelet szerint, a számítógépes nyilvántartásban történő rögzítésre és más meghatározott módon való nyilvántartására.

Kötelezően megadandó személyi adatok:
– név
– leánykori név
– anyja neve
– születési helye, ideje
– lakcíme
– személyazonosító okmány száma
– Törzs száma
– diákigazolvány/pedagógus/nyugdíjas igazolvány száma(kedvezmények igénybevevői esetén)

Nem kötelező:
– telefon szám
– e-mail cím

A nem kötelező felsorolt adatokat a könyvtár gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja

6. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének kedvezményezettjei

Az 1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdése értelmében a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.
A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek

6.1. Beiratkozási díjak.

Könyvtárunkban 2024. január 01-től az alábbi díjszabások vonatkoznak a könyvtár használókra:

– 16 éven aluliak és 70 év felettieknek ingyenes
– a 16 éven felüli nappali tagozatos tanulóknak 500 Ft/év
– a GYED-en és GYES-en lévők, 500Ft/év
– a 70 év alatti nyugdíjasok 500 Ft/év
– dolgozók 1.500 Ft/év
forint tagdíjat fizetnek.
A beiratkozási díjak minden évben felül vizsgálatra kerülnek.

7. A könyvtár használata, megszűnése

7.1. A könyvtárhasználó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja.
A korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy esetében annak
törvényes képviselője vállal anyagi felelősséget.

7.2. A könyvtári tagság inaktívvá válása és végleges megszűnése
A könyvtári tagság nem szűnik meg, ha a könyvtárhasználó a tagsági díját nem fizeti meg, csak inaktív taggá válik. 5 év inaktivitás után a tagság megszüntetésre kerül.
A könyvtári tagság megszűnik a természetes személy halálával, kilépéssel, kizárással.

8. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

8.1. Általános szabályok

A kölcsönző könyvtáros köteles ellenőrizni, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik-e a könyvtárhasználó, szigorúan tilos más tagsági kártyájával a könyvtárhasználat!

Felnőtt könyvtárhasználó egy-egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet. A határidő 4 hét, amely – ha más könyvtárhasználó közben nem igényelte a könyvet – meghosszabbítható.

Gyermek (itt: 14 éven aluli) könyvtárhasználó egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet 4 hetes kölcsönzési határidővel, amely – ha a kötetet nem keresik – meghosszabbítható.

A dokumentumok kölcsönzési határidejének hosszabbítása történhet: személyesen, telefonon és e-mailben.
Hosszabbítás esetén a könyvtár kötelezheti a könyvtárhasználót a kölcsönzött dokumentum bemutatására!

8.2. Könyvek előjegyzése

Érvényes beiratkozással rendelkezők számára a felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött műveket a könyvtáros a könyvtárhasználó kérésére a kölcsönzésben lévő dokumentumok díjtalanul előjegyezhetők.
Az intézmény az előjegyzett dokumentumokat értesítést követően 7 napig tartja fenn az igényló számára.

8.3. Elvesztés, rongálódás

Elveszett, megrongált dokumentum tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket (másolás, javítás, kötés stb.) a könyvtárhasználó köteles megtéríteni.
A beszerzés költségeinek megtérítésével, vagy egy másik jó állapotban lévő példánnyal pótolni.
8.4. Dokumentumok helyben használata

A könyvtár helyben használatra kijelölt állománya kizárólag helyben használható!
A helyben használatra kijelölt (túlnyomórészt a helyismereti, kézikönyvtári és segédkönyvtári) dokumentumokból csak kivételes esetben lehet kölcsönözni.

8.5. A könyvtári szolgáltatások

Fekete-fehér
A4 egyoldalas fénymásolat 30 Ft/ oldal
A4 két oldalas 60 Ft/ oldal
A/3 egy oldalas 60 Ft/ oldal

Színes fénymásolat
A4 egy oldalas 50 Ft/ oldal
A3 egy oldalas 100 Ft/ oldal

9.A könyvtárközi kölcsönzés szabálya

9.1. A Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő könyvtárhasználónak a 73/2003. (V.28.) korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az így használt
dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg.

9.2. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok lejárati ideje és térítési díja a kölcsönző könyvtár előírásaihoz igazodik.

9.3. Az igénylő könyvtárhasználót terheli a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összege. Amelyet a mindenkori postai árszabás szerint állapítunk meg.

9.4. A másolatban vagy elektronikusan kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg. A másolati díj az igénylő könyvtárhasználót terheli.

10. Késedelmi díjak

A kölcsönzési határidőt elmulasztó, könyvtárhasználó, ha a határidő hosszabbítását nem kérte – késedelmi díjat kell fizetnie

10.1 A kölcsönzési határidő lejárta után, két hét türelmi időt hagyva az olvasónak, telefonon, vagy e-mailben hívjuk fel az olvasó figyelmét a kölcsönzési határidő lejártára, majd felszólítást küldünk.
Ha az első felszólításra nem hozza vissza a könyveket, 10 nap múlva ismételjük meg a felszólítást.
Ha a harmadik felszólítás is eredménytelen, a könyvtári követelések behajtása, az 1994. évi LII. törvényben foglaltak szerint történik.

A kölcsönzési határidőt mulasztó könyvtárhasználóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.

10.2. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvekért késedelmi díjat számítunk fel:

– első felszólítás utáni időszakban 200,- Ft/ könyv
– második felszólítás utáni időszakban 500,- Ft/ könyv
– harmadik felszólításután 800,- Ft/ könyv

Újabb könyveket csak a kint lévők vissza kerülése és a késedelmi díjak megfizetése után lehet kölcsönözni.

11. Könyvtári Személyes Segítő Szolgálat

Tát Város Önkormányzata Kultúrház és Könyvtár bevezeti a Személyes Segítő Szolgálatot. Az emeleten található könyvtár a rászoruló (mozgássérült) olvasói számára egy közvetítő segítségével részben biztosítani tudja a könyvtár szolgáltatásait.
A könyvtár teljes nyitvatartási idejében a földszinten, a bejárati ajtónál elhelyezett és láthatóan megjelölt csengő segítségével lehet jelezni a szolgálatban lévő könyvtáros számára, aki ezután a földszinten áll az olvasó rendelkezésére.

12. Elérhetőségeink:

Cím: 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2.
Telefon/Fax: 33/504-710; Mobil: 06/30-664-7253
e-mail: tatkonyvtar@gmail.com

13. Magatartási kódex

Könyvtárunk rendeltetésszerű használata érdekében kerülni kell minden olyan tevékenységet, ami a könyvtár látogatóit a könyvtár használatában zavarja, vagy
korlátozza.