Könyvtárhasználati szabályzat, szolgáltatások

Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzat

1. Nyitva tartási rend:
Kedd: 10.00 – 16.00 óráig
Szerda: 14.00 – 18.00 óráig
Csütörtök: 10.00 – 16.00 óráig
Péntek: 14.00 – 18.00 óráig
Szombat: 09.00 – 12.00 óráig

2. Gyűjteményrészek
2.1.Fő gyűjteményrészek
• Felnőttkönyvtár,
• Gyermekkönyvtár,
• Helyismereti gyűjtemény.
2.2.Különgyűjtemények
• Német nemzetiségi gyűjtemény

3. A könyvtár használói
A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy, aki a könyvtárhasználat
feltételeit teljesíti.

4. A térítésmentes könyvtárhasználat feltételei és esetei
4.1. Regisztrációhoz nem kötött könyvtárhasználati lehetőségek
– könyvtári rendezvények látogatása (kivéve: a regisztrált/beiratkozott könyvtárhasználóknak
rendezett illetve a belépőjegyesnek meghirdetett rendezvényeket),
4.2. Regisztrációhoz kötött könyvtárhasználati lehetőségek
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 56. § alapján a következő alapszolgáltatások illetik meg ingyenesen,
beiratkozási díj nélkül a könyvtárhasználókat:
a) a könyvtár látogatása,
b) a könyvtár gyűjteményének helyben használata (kivéve a raktárban található
dokumentumokat).
c) az állományfeltáró eszközök használata
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

5. A térítéses könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei
Az előző pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások térítésesen vehetőek igénybe. A térítéses
szolgáltatások egy része csak könyvtári tagsággal vehető igénybe.
5.1. A könyvtárba való beiratkozás és díjszabása
A könyvtárba való beiratkozással szerezhető könyvtári tagság. A könyvtárközi kölcsönzés
igénybevétele könyvtári tagsághoz kötött. A beiratkozott könyvtárhasználó ingyenesen kölcsönözheti azokat a
könyvtári dokumentumokat, amelyeket az állományfeltáró eszközeink illetve a dokumentumokon található
jelzések által kölcsönözhetőnek minősítettünk.
Beiratkozáskor a könyvtár szabályait meg kell ismerni, amelyet a belépési nyilatkozat aláírásával igazol
az olvasó. Aláírás után a szabályok nem ismerése nem mentesít a be nem tartásukkal járó következmények alól.
A beiratkozáshoz személyi igazolvány és lakcím kártya szükséges. Tanulók, gyámság alatt állók
könyvtári beiratkozásához kereső személy (szülő stb.) adataira és aláírására is szükség van.
A beiratkozási díj 500 Ft, mely egy naptári évre vonatkozik.
A beiratkozási díj teljes mértéke a jövedelemmel rendelkező aktív munkavállalókra vonatkozik.
Beiratkozáskor minden olvasó OLVASÓJEGY-et kap, ami több évre szól. Az olvasójegyet meg kell
őrizni. Az elvesztésből származó károk, esetleges visszaélések az olvasót terhelik.
Könyvet csak olvasójegyre kölcsönzünk, egy alkalommal legfeljebb hat kötetet.

6. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének kedvezményezettjei
Az 1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdése értelmében a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek
mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak
szerinti kedvezményekben részesülnek.
Könyvtárunkbana 16 éven felüli nappali tagozatos tanulók, a GYED-en és GYES-en 1évők, illetve a
munkanélküliek, valamint a nyugdíjasok 250,- forint tagdíjat fizetnek.

7. A könyvtárhasználók nyilvántartása
7.1.A könyvtári tagság létesítésének feltételei
a) A könyvtár a 4. pontban felsorolt térítésmentes szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatait (név,
anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyazonosító okmány száma) az 1997. évi CXL. tv.
57. § (1) alapján regisztrálja.
b) Külföldi állampolgár regisztrálásához ill. beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedélyének és
útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi
igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi
állampolgár könyvtári tagságához egy 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
c) A könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó a beiratkozáskor a nyilvántartás céljából a
7. a) pontban felsorolt személyes adatait közli és igazolja, illetve az azokban bekövetkezett
változásokat a későbbiekben kötelezően bejelenti.
d) A 4. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználóról a 7. a.) pontban
felsorolt adatokon kívül a könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és
ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja (foglalkozás,
munkahely, telefon, e-mail cím; valamint diákigazolvány/pedagógus/nyugdíjas igazolvány száma
(kedvezmények igénybevevői esetén)
e) A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a könyvtár köteles gondoskodni az 1992.
évi LXIII. tv. rendelkezései alapján.
f) A könyvtárhasználó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat
szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi
felelősséget vállalja. A korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy esetében annak
törvényes képviselője vállal anyagi felelősséget.
7.2. A könyvtári tagság inaktívvá válása és végleges megszűnése
A könyvtári tagság nem szűnik meg, ha a könyvtárhasználó a tagsági díját nem fizeti meg, csak inaktív
taggá válik. 5 év inaktivitás után a tagság megszüntetésre kerül. A könyvtári tagság megszűnik a természetes
személy halálával, kilépéssel, kizárással.

8. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai
8.1. Általános szabályok
a) A kölcsönző könyvtáros köteles ellenőrizni, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik-e a
könyvtárhasználó, szigorúan tilos más tagsági kártyájával a könyvtárhasználat!
b) Felnőtt könyvtárhasználó egy-egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet. A határidő 4
hét, amely – ha más könyvtárhasználó közben nem igényelte a könyvet – meghosszabbítható.
c) Gyermek (itt: 14 éven aluli) könyvtárhasználó egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet
4 hetes kölcsönzési határidővel, amely – ha a kötetet nem keresik – meghosszabbítható.
d) A dokumentumok kölcsönzési határidejének hosszabbítása történhet: személyesen, telefonon és emailben.
e) Hosszabbítás esetén a könyvtár kötelezheti a könyvtárhasználót a kölcsönzött dokumentum
bemutatására!
f) A felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött műveket a könyvtáros a
könyvtárhasználó kérésére előjegyzi.
g) A kölcsönzési határidőt mulasztó – ha a határidő meghosszabbítását nem kérte – késedelmi díjat fizet.
h) A kölcsönzési határidőt mulasztó könyvtárhasználóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a
könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.
i) Elveszett, megrongált dokumentum tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket
(másolás, javítás, kötés stb.) a könyvtárhasználó köteles megtéríteni.
j) A könyvtár helyben használatra kijelölt állománya kizárólag helyben használható! A helyben
használatra kijelölt (túlnyomórészt a helyismereti, kézikönyvtári és segédkönyvtári) dokumentumokból
csak kivételes esetben lehet kölcsönözni.
k) A könyvtári anyagokról fénymásolat kérhető.
8.2. A könyvtárközi kölcsönzés szabályai
1. A Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat
könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő könyvtárhasználónak a 73/2003. (V.28.)
korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az így használt
dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg.
2. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok lejárati ideje és térítési díja a kölcsönző könyvtár
előírásaihoz igazodik.
3. Az igénylő könyvtárhasználót terheli a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges
postaköltség összege.
4. A másolatban vagy elektronikusan kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja
meg. A másolati díj az igénylő könyvtárhasználót terheli.

9. Késedelmi díjak
A kölcsönzési határidő lejárta után, két hét türelmi időt hagyva az olvasónak, telefonon, vagy e-mailben
hívjuk fel az olvasó figyelmét a kölcsönzési határidő lejártára, majd felszólítást küldünk. Ha az első felszólításra
nem hozza vissza a könyveket, 10 nap múlva ismételjük meg a felszólítást. Ha a harmadik felszólítás is
eredménytelen, a könyvtári követelések behajtása, az 1994. évi LII. törvényben foglaltak szerint történik.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvekért késedelmi díjat számítunk fel: első
felszólítás utáni időszakban 100,- forint, második felszólítás utáni időszakban 200,- forint, harmadik felszólítás
után 300,- forint. Újabb könyveket csak a kint lévők visszahozatala és a késedelmi díjak megfizetése után lehet
kölcsönözni.
Elveszett vagy megrongált könyveknek és egyéb dokumentumoknak mindig az elvesztés,
megrongálás idején aktuális beszerzési, pótlási árát kell megtéríteni, vagy egy másik, az elveszett, megrongált
dokumentummal azonos példánnyal pótolni.

10. Könyvtári Személyes Segítő Szolgálat
Tát Város Önkormányzata Kultúrház és Könyvtár bevezeti a Személyes Segítő Szolgálatot. Az
emeleten található könyvtár a rászoruló (mozgássérült) olvasói számára egy közvetítő segítségével részben
biztosítani tudja a könyvtár szolgáltatásait.
A könyvtár teljes nyitvatartási idejében a földszinten, a lépcső mellett elhelyezett és láthatóan megjelölt
csengő segítségével lehet jelezni a szolgálatban lévő könyvtáros számára, aki ezután a földszinten áll az olvasó
rendelkezésére.

11. Elérhetőségeink:
Cím: 2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 2.
Telefon/Fax: 33/504-710; Mobil: 06-30-664-7253
e-mail: konyvtar@juropnet.hu

12. Magatartási kódex
Könyvtárunk rendeltetésszerű használata érdekében kerülni kell a hangos beszélgetés, a mobiltelefon
használatát, és minden olyan tevékenységet, ami a könyvtár látogatóit a könyvtár használatában zavarja, vagy
korlátozza.